Journal of Technology Editors-Panel
1. Prof. Cong-Jian Xu ( Editor-in-Chief )
E-mail: congjianxu@gmail.com
2. Prof. Ri-Cheng Chian ( Associate-Editor )
E-mail: prochian121@gmail.com
E-mail: richardh@yahoo.com
4. Prof. Peter Leung ( Editor )
E-mail: proleung2301@yandex.com
5. Prof. Da-Jin Li ( Editor )
E-mail: profjinli@gmail.com
6. Prof. Xin-Hua Lin ( Editor )
E-mail: xinhualin@hotmail.com
7. Prof. Jie Qiao ( Associate-Editor )
E-mail: profjieqiao@gmail.com
8. Prof. Qing-Yuan Sun ( Co-ordinator )
E-mail: qingyuansun@yahoo.com
E-mail: profrobertmatthew@yahoo.com
10. Prof. Li-Quan Cai ( Sub-Editor )
E-mail: proflicai@hotmail.com